04 stycznia 2013

Rok 2013 już od kilku dni u nas gości, co stanowi dobry moment na podsumowanie i określenie planów na przyszłość.
Year 2013 is with us for a while, which is a good time to make summary of the last year and take some future plans.

W zeszłym roku udało się [Last year I achieved]:
 • Rozwinąć DBA. Skończeni Numidowie, Iberowie, Galowie i Rzymianie po reformach Mariusza. Brakuje kilku obozów, ale to kwestia pomalowania.
 • 700 punktów Armii Kartagińskiej do Field of Glory i w miarę regularne granie. System bardzo mi przypadł do gustu i na pewno jeszcze kilka armii do niego przygotuję. Przy okazji jestem w stanie wystawić 6-krotną armie Kartaginy do DBA :)
 • Projekt Sukcesorzy (wraz z Bezą, Ciszą i Yorim) ma się dobrze, nie jestem jednak nawet w połowie.
 • Ogniem i Mieczem zacząłem rozwijać zarówno pod kątem Tatarów jak i Turków, co skutkuje tym, że  u każdej strony brakuje mi sporo wojska. Minimalne podjazdy jestem jednak w stanie wystawić :)
 • Develop DBA. I've finished Numidians, Iberians, Gauls and Romans after the reforms of Marius. Missing a few camps, but they are almost ready just some paitning.
 • 700 points worth Carthaginian army for Field of Glory and regular play. This system appeal to me and certainly I will prepare a few more armies. Additionaly, I am able to put 6-times size of Carthage in DBA :)
 • Project Successors (with Beza, Cisza and Yori) was doing well, but i'm not even in half.
 • Ogniem i Mieczem (By Fire and Sword) began to grow both in terms of the Tartars and Turks, which results in the lack of troops for armies of both nations. I'm able to make minimal skirmish options only :)


Co do planów. Oczywiście jest ich wiele i niestety z moim podejściem (wyglądającym mniej więcej tak: "jaka fajna figurka, dla niej zacznę nową armię") ciężko je precyzyjnie określić. Na pewno:
The Plans! Of course there are many, and unfortunately with my approach (which looks something like this: "What a nice miniature, for her I wille start a new army"), it's hard to define precisely. For sure:
 • Projekt Sukcesorzy, który został wspomniany już wyżej. To absolutny priorytet, ale w styczniu chyba daruję sobie malowanie pikinierów, dorobię nieco harcowników. W lutym biorę się ostro do roboty.
 • Rzym po reformach Mariusza. Ze zdziwieniem zorientowałem się, jak szybko pomalowałem armię do DBA. Figurki Corvus Belli są jednak bezkonkurencyjne. Nie mogę oprzeć się wystawieniu większej ich ilości. Nie chciałbym jednak przesadzać z ilością wystawianych legionistów i zapewne skończy się na armii stronnictwa Pompejusza działającej w Afryce i sprzymierzonej z Numidami. Poza tym naprawdę lubię jak działają w FoG'u lekkie jednostki. Może nie cała armia na nich oparta, ale jako spory dodatek.
 • Dobudowanie Kartaginy do FoG'a na 800 i więcej punktów. To priorytet na styczeń. Trzeba pomalować kilka podstawek Celtiberów i Numidów, oraz podstawkę hiszpańskiej jazdy (Może dowódczą? Lubię kiedy grupki mają swoich dowódców). Prosta sprawa!
 • Zapomniany dość już projekt supplementu do Mordheim jakim jest Karak Zorn. Bardzo lubię towarzystwo Mordheimowe, zwłaszcza Natalię i Haka i choćby dlatego chciałbym to kontynuować. Ostatnimi czasy jednak patrzę na figurki 28mm z pewną obawą. Tyle jednak trzeba nad nimi posiedzieć. Nie to co dobre i szybkie 15stki.
 • Poza tym jest jeszcze wiele szalonych projektów: Krasnoludy w 15mm, Wczesne Cesarstwo Rzymskie w 15mm, Turecki i Tatarski podjazd do Ogniem i Mieczem, Amerykanie do Bolt Action.....zobaczymy na co przyjdzie ochota.
 • Project Successors, which was already mentioned above. It is an absolute priority, but in January I think I will let the painting of pikemen and make some skirmishers slightly. In February I will work harder.
 • Rome after the reforms of Marius. With amazement I realized how fast I've painted army for DBA. Miniatures from Corvus Belli are the best! I can not resist exposing more of them. But I do not want to exaggerate the amount of legionnaires and probably end up with an army of Pompey's faction operating in Africa and allied with Numidami. Besides, I really like how skirmishers work in FoG. Maybe not an army based on them, but as an considerable attachment.
 • Enlargement of Carthage to 800 points and even more. It is priority on January. I have to paint a few bases of Celtiberians and Numidians and one base of Spanish cavalry (Maybe command group? I like when battlegroups have their own command.) It'll be fast and simple!
 • Quite forgotten Mordheim supplemen Karak Zorn. I really like Mordheim Society in Warsaw, especially Natalia and Kapitan Hak from Hakostwo and even only for them I would like to continue. Recently however, I look at the 28mm miniatures with some apprehension. You need to sit on them for so long time. 15mm is so much faster.
 • Besides, there are many crazy projects: Dwarves in 15mm, Early Roman Empire in 15mm, Turkish and Tatar skirmishes to Ogniem i Mieczem (By Fire and Sword), Americans to Bolt Action....we will see.

2 komentarze:

Kapitan Hak pisze...

Kadziku, gratulujemy osiągnięć 2012 roku i życzymy wypełnienia wszelkich planów w roku 2013 oraz wszelakich innych sukcesów :)!

Bardzo nam miło, że o nas pamiętałeś i wspomniałeś - serdecznie dziękujemy :)!

Hakostwo

P.S. Słusznie też, że wspomniałeś o KZ - dobrze by było sfinalizować ten projekt już w tym roku - trochę do zrobienia jeszcze zostało, ale już na dobrej drodze to jest.

Skavenblight pisze...

Wzruszyłąm się :)

Zacne plany na ten rok i obyś zrealizował jak najwięcej z nich! A zwłaszcza KZ ;)

Prześlij komentarz

 

Copyright 2010 Kadzikowo.

Theme by WordpressCenter.com.
Blogger Template by Beta Templates.